Florinas in Giallo 2017

Ansa.it Sardegna 11 settembre 2017 (web)

Sardegna Turismo 11 settembre 2017 (web)

La Nuova Sardegna – 12 settembre 2017 (web)

Olbia Notizie 12 settembre 2017 (web)

la Nuova Sardegna 22 settembre 2017 (web)

Sardinia Turismo 19 settembre 2017 (web)

L’Unione Sarda 21 ottobre 2017 (web)

La Nuova Sardegna 22 ottobre 2017 (web)

Sardigna Dies 24 ottobre 2017 (web)

La Nuova Sardegna 24 ottobre 2017 (web)

 

Florinas in Giallo 2016

La Nuova Sardegna – 23 agosto 2016 (web)

Sassari notizie – 3 ottobre 2016 (web)

Karalis eventi (web)

La Nuova Sardegna – 4 ottobre 2016 (web)

Ansa.it Sardegna – 5 ottobre 2016 (web)

Sardinia Post – 6 ottobre 2016 (web)

Alguer.it – 6 ottobre 2016 (web)

La Nuova Sardegna – 7 ottobre 2016 (web)

La Nuova Sardegna – 7 ottobre 2016 (web)

Sardegna Dies – 7 ottobre 2016 (web)

Alguer.it – 7 ottobre 2016 (web)

Olbia Notizie – 8 ottobre 2016 (web)

Sardegna Dies – 8 ottobre 2016 (web)

La Nuova Sardegna – 9 ottobre 2016 (web)

Sardegna Dies – 9 ottobre 2016 (web)

Sardinia Post – 9 ottobre 2016 (web)

Sardegna Dies – 14 ottobre 2016 (web)

Buongiorno Alghero.it – 16 ottobre 2016 (web)

 

Florinas in Giallo 2015

La Nuova Sardegna 06 ottobre 2015 (web)

L’Unione Sarda 06 ottobre 2015 (web)

Sardegna Reporter 06 ottobre 2015 (web)

Geos News 06 ottobre 2015 (web)

Unica Radio 06 ottobre 2015 (web)

Sardinia Turismo 07 ottobre 2015 (web)

Sardinia Turismo 07 ottobre 2015 (web)

Sardinia Post 07 ottobre 2015 (web)

Sardegna Dìes 08 ottobre 2015 (web)

Spettacolo Sardegna 08 ottobre 2015 (web)

Sardegna Reporter 09 ottobre 2015 (web)

Sassari Notizie 9 ottobre 2015 (web)

La Nuova Sardegna 10 ottobre 2015 (web)

La Nuova Sardegna 11 ottobre 2015 (web)

Sardegna Reporter 12 ottobre 2015 (web)

 

Florinas in Giallo 2014

Ansa.it Sardegna – 07 ottobre 2014 (web)

Tiscali:in Sardegna – 07 ottobre 2014 (web)

Sardegna in blog – 07 ottobre 2014 (web)

Alghero Eco – 07 ottobre 2014 (web)

Sardinia Post – 07 ottobre 2014 (web)

Sardinia24 News – 07 ottobre 2014 (web)

La Nuova Sardegna – 07 ottobre 2014 (web)

Sassari tv – 07 ottobre 2014 (web)

Cagliari Pad – 10 ottobre 2014 (web)

La Nuova Sardegna – 10 ottobre 2014 (web)

Sardegna Dies – 11 ottobre 2014 (web)

La Nuova Sardegna – 11 ottobre 2014 (web)

Olbia Notizie – 12 ottobre 2014 (web)

 

Florinas in Giallo 2013

La Nuova Sardegna – 29 ottobre 2013 (web)

L’Unione sarda – 29 ottobre 2013 (web)

Sassari News – 26 ottobre 2013 (web)

Sassari Notizie – 26 ottobre 2013 (web)

La Nuova Sardegna – 25 ottobre 2013 (web)

sugarDAILY – 24 ottobre 2013 (web)

Sassari News – 24 ottobre 2013 (web)

CULTNEWS.IT – 21 ottobre 2013 (web)

La Nuova Sardegna – 19 ottobre 2013 (web)

Buongiorno Alghero.it – 18 ottobre 2013 (web)

 

 

Florinas in Giallo 2012

Il Manifesto – 16 novembre 2012 (web)

La Nuova Sardegna – 13 novembre 2012 (web)

La Nuova Sardegna – 11 novembre 2012 (web)

La Nuova Sardegna – 11 novembre 2012 (web)

La Nuova Sardegna – 11 novembre 2012 (web)

La Nuova Sardegna – 10 novembre 2012 (web)

Sassari Notizie – 9 novembre 2012 (web)

La Nuova Sardegna – 9 novembre 2012 (web)

IlMinuto – 8 novembre 2012 (web)

Sassari Notizie – 8 novembre 2012 (web)

La Nuova Sardegna – 8 novembre 2012 (web)

Sassari Notizie – 7 novembre 2012 (web)

Mondo del gusto – 6 novembre 2012 (web)

SARdies – 3 novembre 2012 (web)

L’Unione Sarda – 3 novembre 2012 (scansione)

La Nuova Sardegna  – 3 novembre 2012 (scansione)

Cultnews.it – 2 novembre 2012 (web)

 

 

Florinas in Giallo 2011

Telesassari.tv – 11 febbraio 2012 (YouTube)

La Nuova Sardegna – 11 novembre 2011 (web)

Videolina – 8 novembre 2011 (web)

La Nuova Sardegna – 5 novembre 2011 (web)

Tropico del libro – 5 novembre 2011 (web)

Paradisola.it – 5 novembre 2012 (web)

ThrillerMagazine – 3 novembre 2011 (web)

Sassari Notizie 31 ottobre 2011 (web)

Mondo del gusto 31 ottobre 2011 (web)

 

 

Florinas in Giallo 2010

La Nuova Sardegna – 7 novembre 2010 (web)

La Nuova Sardegna – 6 novembre 2010 (web)

Sassari Notizie – 6 novembre 2010 (web)

Corpi Freddi – 4 Novembre 2010 (web)

La Nuova Sardegna – 3 novembre 2010 (web)

SardegnaNovas – 3 novembre 2010 (web)

Associazione Editori Sardi –  3 Novembre 2010 (web)

ThrillerMagazine –  2 Novembre 2010 (web)

marenostrum.it –  2 Novembre 2010 (web)

giallo.blog.rai.it – 27 ottobre 2010 (web)